Statut

(tekst jednolity – po zmianach)

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Polskie Stowarzyszenie Ajurwedy „PRANA” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „PRANA”.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.

§ 2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest ul. Słoneczna 43, Wołkowyja, 38-610 Polańczyk.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, powoływać biura lub zlecać prowadzenie tych spraw innym osobom fizycznym i prawnym lub stosownym instytucjom.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród swoich członków.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem oraz współpracować z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których cele działania są takie same lub podobne.

ROZDZIAŁ II.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6
Celem stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie Ajurwedy jako holistycznego podejścia do zdrowia.
2. Edukacja społeczeństwa na temat Ajurwedy.
3. Wspieranie samorozwoju członków Stowarzyszenia w zakresie Ajurwedy.
4. Podejmowanie działań na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.
5. Wprowadzenie standaryzacji członków Stowarzyszenia.
6. Promowanie oficjalnego uznania Ajurwedy za naukę medyczną w Polsce oraz potrzeby sformalizowanej regulacji praktyki Ajurwedy.
7. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
18. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
20. Turystyka i krajoznawstwo.
21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
22. Promocja i organizacja wolontariatu.
23. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
24. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
25. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-24.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną:
1. Propagowanie i wspieranie stosowania Ajurwedy z zastrzeżeniem,
że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.
2. Propagowanie leczenia i terapii z zakresu Ajurwedy, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji w zakresie Ajurwedy jako holistycznego podejścia do zdrowia, w tym: szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, konsultacji, doradztwa, udzielania informacji, publikacji, itp.
4. Podejmowanie działań na rzecz ustalenia ogólnopolskiego standardu zawodu praktyka Ajurwedy: szkolenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i egzaminowania uprawniającego do zawodowego stosowania leczenia, terapii i profilaktyki według zasad Ajurwedy – zgodnie z przepisami prawa oraz kierując się wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
5. Wyznaczenie standardów dla praktyków Ajurwedy mogących zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ajurwedy„PRANA” oraz standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia.
6. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia przez organizację kursów stacjonarnych, on-line i wyjazdów szkoleniowych, itp, dostosowywanie kierunków i programów szkolenia do aktualnych potrzeb Stowarzyszenia.
7. Tworzenie i prowadzenie bazy danych wykwalifikowanych praktyków Ajurwedy.
8. Tworzenia bazy dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami. odpłatna
9. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej wśród członków Stowarzyszenia.
10. Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie Ajurwedy.
11. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych oraz wydawanie i wspieranie publikacji prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych dotyczących Ajurwedy.
12. Podejmowanie działań na rzecz integracji Ajurwedy z medycyną zachodnią oraz lobbowanie organów administracji, ustawodawczych, w celu uznania Ajurwedy za komplementarny do medycyny alopatycznej system opieki zdrowotnej.
13. Współdziałanie ze służbą zdrowia i innymi przedstawicielami medycyny akademickiej.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących Ajurwedy.
15. Współpraca z Ministry of Ayush w Indiach w celu promocji Ajurwedy w Polsce.
16. Współpraca z producentami ziół i leków stosowanych w Ajurwedzie oraz z aptekami, hurtowniami i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów.
17. Propagowanie i wspieranie rodzimej produkcji i przetwórstwa ziół stosowanych w terapiach ajurwedyjskich, oraz produkcji sprzętu medycznego stosowanego w medycynie ajurwedyjskiej.
18. Prowadzenie działań wspierających rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia.

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną:
a. Propagowanie i wspieranie stosowania Ajurwedy z zastrzeżeniem,
że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.
b. Propagowanie leczenia i terapii z zakresu Ajurwedy, zgodnie z obowiązującym prawem.
c. Tworzenia bazy dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami.
d. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych oraz wydawanie i wspieranie publikacji prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych dotyczących Ajurwedy.
e. Podejmowanie działań na rzecz integracji Ajurwedy z medycyną zachodnią oraz lobbowanie organów administracji, ustawodawczych, w celu uznania Ajurwedy za komplementarny do medycyny alopatycznej system opieki zdrowotnej. nieodpłatna
f. Współdziałanie ze służbą zdrowia i innymi przedstawicielami medycyny akademickiej.
g. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących Ajurwedy.

2. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
● Członków zwyczajnych
● Członków nadzwyczajnych
● Członków wspierających
● Członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się Ajurwedą posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, obejmujące jednak nie mniej niż 100 godzin szkolenia i praktyki w zakresie Ajurwedy, pod warunkiem, że:
● Złoży do Zarządu pisemną deklarację w formie oryginału przesłanego pocztą, a także skanu na adres mailowy Stowarzyszenia.
● Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków nadzwyczajnych.
● Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.
● Otrzyma akceptację Zarządu w formie pisemnej.

2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba, która przez co najmniej rok była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia pod warunkiem, że:
● Złoży do Zarządu pisemną deklarację.
● Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.
● Otrzyma akceptację Zarządu w formie pisemnej.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, bądź prawna, która:
● Zadeklaruje regularną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia w formie pisemnej. .
● Zostanie zaakceptowana przez Zarząd.
● Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
● Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd.
● Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Stowarzyszenia.

5. Walne Zgromadzenie może nadać tytuł „Prezesa Honorowego” byłemu prezesowi Stowarzyszenia.

6. Członkowie Stowarzyszenia prowadzą działalność na własną odpowiedzialność i rachunek. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez jego członków. Stowarzyszenie może jednak, na wniosek skierowany do Zarządu, udzielić wsparcia prawnego lub doradczego członkom Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3. Noszenia odznak organizacyjnych.
4. Korzystania z innych form działalności Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni powinni uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i pracach organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:
1. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów, Kodeksu Etycznego oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
2. Opłacać regularnie składki członkowskie.
3. Dbać o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
4. Brać udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
5. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach członków.

§ 14
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Władz Stowarzyszenia oraz regulaminów Stowarzyszenia.
2. Opłacać regularnie składki członkowskie.
3. Dbać o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
4. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 15
Członkowie honorowi zobowiązani są do lojalności wobec idei i celów Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17
Członkowie wspierający – będący osobami prawnymi – działają przez swoich statutowych przedstawicieli.

§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu w formie pisemnego oświadczenia.
2. Skreślenia na mocy uchwały Zarządu z listy członków w przypadku nieopłacenia składki członkowskiej przez kolejnych 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia, na wniosek Zarządu, członka uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, jeśli członek:
● działał na szkodę Stowarzyszenia
● uporczywie nie przestrzegał statutu i regulaminów
● został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej
4. Śmierci członka

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia w kolejnych kadencjach.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§ 21
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w pierwszej kadencji dokonuje się spośród kandydatów – członków założycieli Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie
4. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kolejnych kadencjach dokonuje się spośród kandydatów – członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie
5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W sytuacji równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Walne Zebranie Członków

§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna jako:
● sprawozdawcze – zwoływane co najmniej raz w roku
● sprawozdawczo-wyborcze – zwoływane co pięć lat.
4. Zwyczajne Walne Zebranie może odbywać się stacjonarnie lub za pomocą komunikatorów internetowych

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w dowolnym czasie:
● z własnej inicjatywy,
● na wniosek Komisji Rewizyjnej,
● na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się stacjonarnie lub za pomocą komunikatorów internetowych

§ 24
Zarząd zawiadamia członków Walnego Zebrania o terminie i miejscu obrad co najmniej na
14 dni przed terminem Walnego Zebrania listownie lub drogą e-mailową lub droga sms-ową.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu, przy założeniu, że będzie to co najmniej 1/3 wszystkich członków

§ 25
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i nadzwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie honorowi i wspierający,i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia,
2. Wybieranie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Uchwalanie zmian statutu,
5. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. Uchwalenie, w razie potrzeby, regulaminów szczegółowo określających działalność władz Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. Podejmowanie uchwał o nadanie członkostwa honorowego,
10. Podejmowanie innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zebrania,
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płacenia,
12. Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje on swoich zadań, nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażąco działa na szkodę Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 27
1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Członków Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie.
4. Skarbnik zajmuje się zbieraniem składek członkowskich, księguje darowizny, wynagrodzenia, odpowiada za księgowość. Składa sprawozdanie z prowadzonej księgowości prezesowi raz na kwartał a także członkom Stowarzyszenia w czasie Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. W przypadku prawomocnego skazania Członka Zarządu za przestępstwa wskazane w ustępie 5, powinien on niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. W razie braku takowej rezygnacji, pozostali członkowie Zarządu podejmują uchwałę o wykluczeniu takiej osoby ze składu Zarządu.
7. Pierwszy skład Zarządu zostanie powołany na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwalnianie z płacenia składek członkowskich,
8. zwoływanie Walnego Zebrania,
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, poza tymi wymienionymi w § 26 ust. 6
11. ustalanie wysokości składek członkowskich

§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia Zarządu jest spisywany protokół.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Zarządu
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
4. Posiedzenia zarządu są prowadzone w obecności co najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
6. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o zebraniu co najmniej 7 dni przed planowanym zebraniem, drogą listowną lub elektroniczną lub sms-ową.
7. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się stacjonarnie lub za pomocą komunikatorów internetowych.
Komisja Rewizyjna

§ 30
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
3. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranych przez Walne Zebranie.
4. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład w przypadku ustania członkostwa jednego z członków poprzez dokoptowanie.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. Z posiedzenia Komisji jest spisywany protokół.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się stacjonarnie lub za pomocą komunikatorów internetowych
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków, zwykłą większością głosów.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w nie wyższej wysokości niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający.
10. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej zostanie powołany na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§ 31
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
w szczególności celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa,
z postanowieniami statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
b. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz z żądaniem wyjaśnień,
c. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej rocznej działalności, jak i za okres swojej kadencji,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3. Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w projektowaniu strategii Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki i innego rodzaju przysporzenia majątkowe,
c. dotacje i granty, subwencje, udziały, lokaty
d. środki pochodzące z ofiarności publicznej,
e. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z działalności statutowej,
f. nawiązek zasądzanych przez Sądy na rzecz Stowarzyszenia.
g. odsetki bankowe i inne przychody z tytułu zarządzania funduszami Stowarzyszenia
h. dochody z działalności gospodarczej
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożytku albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”
b. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Sposób reprezentacji

§ 33
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch dowolnych członków zarządu działających łącznie.
2. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo dowolny członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji.

ROZDZIAŁ VI.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 34

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w ramach służących realizacji celów statutowych.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. 94.99.Z Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
b. 86.90.D Działalność paramedyczna
c. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
d. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
e. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
f. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
g. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
h. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
i. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach
j. 47.99 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 36
1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia
§ 37
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 11 lutego 2023 r.

Podpisano:

Monika Ptak-Korbacz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Dorota Ostrowska – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia